POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”) salon Exclusive Style informuje:

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Exclusive Style sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul.Nalewki 8/51 (00-158), posługująca się nadanym numerem NIP7591742871, mail:k.ciolkowska@exclusivestyle.pl, tel. +48 517875436. Akta rejestrowe spółki prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000577321

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach :

a) realizacja i obsługa naszych usług fryzjerskich (np.umawianie, potwierdzanie, przesuwanie, odwoływanie wizyt wizyt)naszych usług fryzjerskich. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku niezbędność ich przetwarzania do wykonani umowy między nami a Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)realizacja usług przedłużania lub zagęszczania włosów, usług trychologicznych oraz innych usług fryzjerskich. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku Pani / Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 9 ust. 2 pkt a RODO);

c) wysyłanie do Pani / Pana treści marketingowych naszego salonu, o ile zgodzi się Pani / Pan na otrzymywanie od nas takich treści drogą elektroniczną w określony sposób (SMS, email, Facebook Messenger). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Spółki (art.6 ust.1 lit. f RODO);

d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

f)odpowiadanie na Pani / Pana zapytania kierowane do nas drogą elektroniczną lub pocztową. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku realizacja prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit f RODO), względnie podjęcie działań na Pani / Pana żądanie jeszcze przed realizacją usługi fryzjerskiej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Nadto gromadzimy informacje dotyczące korzystania z naszego serwisu internetowego, tzw. logi systemowe, które zawierają datę, numer IP, z którego nastąpiło połączenie oraz czas wizyty, jak również dane na temat statystyki oglądalności tego serwisu. Służy to jego udoskonaleniu oraz dostosowywaniu do potrzeb użytkowników. Logi systemowe nie dają nam możliwości identyfikacji użytkownika. Nasz serwis internetowy wykorzystuje również pliki cookies (Google Analytics) dla celów statystycznych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a.) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT dla Spółki,
b.) podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe,dochodzenia należności, usługi prawne
c.) operatorzy pocztowi i kurierzy (jeśli będziemy wysyłać do Pani / Pana jakiś towar lub inną przesyłkę);
d.) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
e.) organy państwowe uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W żadnej innej sytuacji nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani / Pana dane osobowe?

Zasadniczo przez czas, kiedy będzie Pani / Pan naszym klientem, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od ostatniej wizyty. W tym czasie będziemy też przetwarzać dane w celu wysyłania do Pani / Pana naszych treści marketingowych, o ile wyrazi Pani / Pan zgodę na otrzymywanie treści w ten sposób. Jeżeli zmienicie Państwo zdanie i nie będziecie już chcieli otrzymywać w ten sposób takich treści, wystarczy zgłosić sprzeciw (patrz poniżej) – wówczas niezwłocznie zaprzestaniemy wysyłania treści marketingowych w określony sposób.

Czy musi Pani / Pan przekazywać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska jest nam niezbędne do należytego wykonania usługi fryzjerskiej. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, jednak prosimy o wzięcie pod uwagę, że ich niepodanie uniemożliwi nam obsłużenie Pani / Pana na należytym poziomie (np. poprzez uniemożliwienie kontaktu w celu potwierdzenia, przesunięcia lub odwołania wizyty). Podanie danych dotyczących Państwa zdrowia jest nam niezbędne do wykonania usługi przedłużania, zagęszczania, trychologii czy też innych usług (np. informacja o ewentualnych alergiach).

Jakie ma Pani / Pan uprawienia w zakresie danych osobowych?

Ma Pani / Pan prawo do:

  1. dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

  2. sprostowania (czyli poprawiania) danych osobowych;

  3. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia bez wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania;

  4. usunięcia danych;

  5. ograniczenia przetwarzania danych;

  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;

  7. przenoszenia danych (również bezpośrednio do wskazanej przez Panią / Pana osoby trzeciej);

  8. wycofania zgody na otrzymywanie treści marketingowych drogą elektroniczną.

Każde z tych uprawnień może Pani / Pan zrealizować w formie e-maila wysłanego na adres marketing@exclusivestyle.pl lub pocztą na adres Spółki. Proszę pamiętać, że przed realizacją któregokolwiek z ww. uprawnień będziemy musieli upewnić się, że wniosek o realizację danego uprawnienia pochodzi faktycznie od Pani / Pana. Będziemy zatem kontaktować się z Państwem w celu potwierdzenia danego zgłoszenia.

W każdej sytuacji ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.